Thủ tục cấp giấy phép nhận chìm ở biển

Đăng ngày 07 - 07 - 2021
Lượt xem: 367
100%

Thủ tục cấp giấy phép nhận chìm ở biển (Mã quản lý quốc gia: 1.005189.000.00.00.H43)(Mã: STN8540)

 

Tên thủ thủ tục:

 Thủ tục cấp Giấy phép nhận chìm ở biển

Lĩnh vực:

Lĩnh vực tài nguyên biển

Lệ phí:

chưa quy định.

Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ:

Không quá 46 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Quy trình thủ tục:

 

7.1. Trình tự thực hiện

a) Bước 1 nộp hồ sơ: tổ chức, cá nhân có nhu cầu đề nghị cấp Giấy phép nhận chìm ở biển nộp 02 (hai) bộ hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Bước 2 kiểm tra hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ chuyển hồ sơ ngay đến Chi cục Biển để kiểm tra thành phần, nội dung của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ theo đúng quy định, Chi cục Biển ban hành văn bản tiếp nhận và hẹn giải quyết hồ sơ được lập theo Mẫu số 14 quy định tại Phụ lục của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP. Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, Chi cục Biển tham mưu cho lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một lần bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ).

c) Bước 3 thẩm định hồ sơ: Chi cục biển có trách nhiệm thẩm định hồ sơ theo các nội dung quy định tại Điều 56 của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP; kết luận thẩm định phải được lập thành văn bản và gửi văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo kết luận thẩm định trong trường hợp phải chỉnh sửa (không quá 32 ngày làm việc, kể từ ngày ra văn bản tiếp nhận hồ sơ).

Trường hợp cần thiết, Chi cục Biển tham mưu cho lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan và tổ chức kiểm tra thực địa (thời gian lấy ý kiến, kiểm tra thực địa không tính vào thời gian thẩm định). Trong thời hạn không quá 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề liên quan.

d) Bước 4 trình hồ sơ: Chi cục Biển tham mưu cho lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cấp Giấy phép nhận chìm ở biển (không quá 04 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đã chỉnh sửa, hoàn thiện theo kết luận thẩm định).

đ) Bước 5 giải quyết hồ sơ: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Giấy phép nhận chìm ở biển. Trường hợp không ban hành Giấy phép nhận chìm ở biển thì phải trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do (không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ từ Sở Tài nguyên và Môi trường trình).

e) Bước 6 thông báo và trả kết quả hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức cá nhân đã nộp hồ sơ để nhận kết quả giải quyết hồ sơ và thực hiện các nghĩa vụ liên quan theo quy định và gửi Giấy phép nhận chìm ở biển đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả giải quyết hồ sơ từ Ủy ban nhân dân tỉnh).

Thành phần tiếp nhận hồ sơ:

 

7.2. Thành phần và số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhận chìm ở biển (được lập theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP);

- Dự án nhận chìm ở biển biển (được lập theo Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP);

- Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật;

- Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là doanh nghiệp);

- Bản đồ khu vực biển đề nghị được sử dụng để nhận chìm biển (được lập theo Mẫu số 09 quy định tại Phụ lục của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP).

b) Số lượng hồ sơ: 02 (hai) bộ.


thu tuc bien 07.doc

Tin liên quan

Thủ tục cấp lại giấy phép nhận chìm ở biển(07/07/2021 4:27 CH)

Thủ tục trả lại giấy phép nhận chìm ở biển(07/07/2021 4:24 CH)

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển(07/07/2021 4:22 CH)

Thủ tục gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển(07/07/2021 4:19 CH)

Thủ tục hành chính về thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh...(07/07/2021 3:32 CH)

Tin mới nhất

Thủ tục cấp lại giấy phép nhận chìm ở biển(07/07/2021 4:27 CH)

Thủ tục trả lại giấy phép nhận chìm ở biển(07/07/2021 4:24 CH)

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển(07/07/2021 4:22 CH)

Thủ tục gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển(07/07/2021 4:19 CH)

Thủ tục hành chính về thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh...(07/07/2021 3:32 CH)

62 người đang online
°