Thủ tục hành chính về thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đối với đối tượng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh

Đăng ngày 07 - 07 - 2021
Lượt xem: 552
100%

Thủ tục hành chính về thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đối với đối tượng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh (Mã quản lý quốc gia: )(Mã: STN8808)

 

Tên thủ thủ tục:

Thủ tục hành chính về thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đối với đối tượng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh:

Lĩnh vực:

Lĩnh vực tài nguyên biển

Lệ phí:

Không.

Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ:

a) Thời hạn tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: Không quá 05 (năm) ngày làm việc, Chi cục Biển có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ (Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và giao trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chuyển toàn bộ hồ sơ tiếp nhận cho Chi cục Biển trong ngày làm việc, trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ 00 phút thì chuyển ngay trong ngày làm việc tiếp theo). b) Thời hạn thẩm định hồ sơ: Không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày ra văn bản tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Thời gian nêu trên không tính thời gian chủ cơ sở phải chỉnh sửa hồ sơ Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu theo ý kiến của Hội đồng thẩm định. c) Thời hạn trình và giải quyết hồ sơ: - Thời hạn trình hồ sơ: Không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ. - Thời hạn xem xét, giải quyết hồ sơ: Không quá 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ khi Sở Tài nguyên và Môi trường trình hồ sơ. d) Thông báo và trả kết quả hồ sơ: Không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả giải quyết hồ sơ từ Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quy trình thủ tục:

 

6.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1. Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu nộp 02 (hai) bộ hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Bước 2. Kiểm tra hồ sơ: bộ phận tiếp nhận hồ sơ và giao trả kết quả chuyển cho Chi cục Biển thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thành phần, nội dung của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ theo đúng quy định thì ban hành văn bản tiếp nhận và hẹn giải quyết hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, Chi cục Biển tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một lần bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện.

c) Bước 3. Thẩm định hồ sơ: Chi cục Biển có trách nhiệm xem xét, tổ chức thẩm định hồ sơ. Gồm các bước sau:

- Chi cục Biển tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định để thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở.

Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng thẩm định có thể tiến hành các hoạt động điều tra, kiểm chứng các thông tin, số liệu được trình bày trong Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở tại địa điểm thực hiện dự án và khu vực kế cận. Kết quả điều tra, kiểm chứng các thông tin, số liệu sẽ quyết định việc tổ chức họp Hội đồng thẩm định hay đề nghị chủ cơ sở chỉnh sửa, bổ sung đầy đủ trước khi tổ chức họp Hội đồng thẩm định.

- Trường hợp Kế hoạch được Hội đồng thẩm định thông qua nhưng có chỉnh sửa, bổ sung thì Chi cục Biển tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản đề nghị cơ sở chỉnh sửa Kế hoạch theo ý kiến Hội đồng thẩm định.

- Trường hợp Kế hoạch được Hội đồng thẩm định thông qua, không phải chỉnh sửa bổ sung thì Chi cục Biển tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

d) Bước 4. Trình, giải quyết hồ sơ: Chi cục Biển tham mưu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ra quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu. Trong trường hợp không ra quyết định thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

đ) Bước 5. Thông báo và trả kết quả hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và giao trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân để nhận kết quả.

Thành phần tiếp nhận hồ sơ:

 

6.2 Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Hồ sơ trình thẩm định:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (bản chính, Mẫu số 01);

+ 20 (hai mươi) bản Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu. Trường hợp cần thiết, đơn vị xem xét hồ sơ yêu cầu cơ sở cung cấp thêm số lượng bản Kế hoạch (bản chính, Mẫu số 3);

+ Hồ sơ năng lực và danh mục trang thiết bị thực hiện ứng phó sự cố tràn dầu (bản chính). Trường hợp không có đủ trang thiết bị thì phải có hợp đồng với đơn vị có đủ năng lực ứng phó sự cố tràn dầu và kèm theo hồ sơ năng lực của đơn vị đó (bản sao công chứng/ chứng thực);

+ Hồ sơ pháp nhân: Quyết định thành lập/ giấy đăng ký kinh doanh/ giấy chứng nhận đầu tư (bản sao công chứng/ chứng thực);

+ Quyết định thành lập Ban chỉ huy và Đội ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở, kèm theo danh sách (bản chính) và chứng chỉ đã qua lớp tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu;

+ Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/ đề án bảo vệ môi trường/ kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc thông báo chấp nhận cam kết bảo vệ môi trường của cơ sở (đối với cơ sở đi vào hoạt động trước thời điểm Quy định này có hiệu lực).

- Số lượng hồ sơ: 02 (hai) bộ

b) Hồ sơ trình phê duyệt:

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (bản chính);

+ Dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (bản giấy và bản số);

+ Biên bản họp thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Hội đồng thẩm định (bản chính);

+ 05 (năm) bản Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở đã chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của Hội đồng thẩm định.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ


thu tuc bien 06.doc

Tin liên quan

Thủ tục cấp lại giấy phép nhận chìm ở biển(07/07/2021 4:27 CH)

Thủ tục trả lại giấy phép nhận chìm ở biển(07/07/2021 4:24 CH)

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển(07/07/2021 4:22 CH)

Thủ tục gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển(07/07/2021 4:19 CH)

Thủ tục cấp giấy phép nhận chìm ở biển (07/07/2021 4:16 CH)

Tin mới nhất

Thủ tục cấp lại giấy phép nhận chìm ở biển(07/07/2021 4:27 CH)

Thủ tục trả lại giấy phép nhận chìm ở biển(07/07/2021 4:24 CH)

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển(07/07/2021 4:22 CH)

Thủ tục gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển(07/07/2021 4:19 CH)

Thủ tục cấp giấy phép nhận chìm ở biển (07/07/2021 4:16 CH)

189 người đang online
°