Kết quả quan trắc môi trường nước biển ven bờ Quý I năm 2023

Đăng ngày 29 - 03 - 2023
Lượt xem: 96
100%

Kết quả quan trắc môi trường nước biển ven bờ Quý I năm 2023

 

1. Chất lượng nước biển ven bờ tại các cảng cá

Chất lượng nước biển ven bờ tại các cảng cá được so sánh với cột các nơi khác tại bảng 1 - giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ của QCVN 10-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển (gọi tắt là quy chuẩn).

1.1. Chất lượng nước Cảng cá Đông Hải:

Quan trắc tại 03 điểm sau: Cầu Đá Bạc, Trụ điện số 5, Cửa biển.

- Khi thủy triều lên: So với quy chuẩn, giá trị các thông số pH, PO43- tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số NH4+, Fe và Coliform tại cầu Đá Bạc và trụ điện số 5 vượt giới hạn cho phép lần lượt từ 2,3 – 3,0 lần, từ 1,3 – 3,0 lần và khoảng 9,4 lần.

- Khi thủy triều xuống: So với quy chuẩn, giá trị các thông số pH, PO43- tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số NH4+ tại cầu đá Bạc và trụ điện số 5 vượt giới hạn cho phép từ 4,0 – 5,8 lần; giá trị thông số Fe tại cầu Đá Bạc vượt giới hạn cho phép khoảng 1,8 lần và giá trị thông số Coliform tại 3/3 điểm quan trắc vượt giới hạn cho phép từ 4,6 – 240,0 lần.

1.2. Chất lượng nước cảng cá Cà Ná:

Quan trắc tại 03 điểm sau: Xăng dầu Lê Nhiệm, tại điểm giữa trạm điều hành và xăng dầu Trung Tín, cửa biển.

- Khi thủy triều lên: So với quy chuẩn, giá trị các thông số pH, NH4+, PO43-, Fe tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị Coliform tại điểm quan trắc ở giữa trạm điều hành và xăng dầu Trung Tín vượt giới hạn cho phép khoảng 2,4 lần.

- Khi thủy triều xuống: So với quy chuẩn, có giá trị các thông số pH, PO43-, NH4+, tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số Fe tại cửa biển vượt giới hạn cho phép khoảng 1,6 lần và giá trị thông số Coliform tại điểm quan trắc tại điểm giữa trạm điều hành và xăng dầu Trung Tín, cửa biển vượt giới hạn cho phép khoảng 2,4 lần.

1.3. Chất lượng nước cảng cá Ninh Chữ:

Quan trắc tại 03 điểm sau: Cầu Tri Thủy, xăng dầu Khánh Hội và cửa biển.

- Khi thủy triều lên: So với quy chuẩn, có giá trị các thông số pH, PO43-, NH4+  tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số Fe tại cây xăng dầu Khánh Hội và cửa biển vượt giới hạn cho phép khoảng 1,4 lần và giá trị thông số Coliform tại điểm quan trắc xăng dầu Khánh Hội và cửa biển vượt trong giới hạn cho phép từ 1,1 – 2,4 lần.

- Khi thủy triều xuống: So với quy chuẩn, có giá trị các thông số pH, PO43-, NH4+  tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị Fe tại 3/3 vị trí vượt giới hạn cho phép từ 1,2 -  2,4 lần và giá trị thông số Coliform tại xăng dầu Khánh Hội vượt trong giới hạn cho phép khoảng 2,4 lần.

1.4. Chất lượng nước cảng cá Mỹ Tân:

Quan trắc tại 03 điểm sau: Trạm điều hành, điểm cách trạm điều hành 25m và cửa biển.

- Khi thủy triều lên: So với quy chuẩn, có giá trị các thông số pH, NH4+, PO43- và Coliform tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị Fe giá trị Fe tại trạm điều hành vượt giới hạn cho phép khoảng 1,7 lần.

- Khi thủy triều xuống: So với quy chuẩn, có giá trị các thông số pH, NH4+, PO43-, Fe và Coliform tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép.

1.5. Chất lượng nước tại bến cá Sơn Hải:

Quan trắc tại 01 điểm sau: bến cá Sơn Hải.

So với quy chuẩn, có giá trị các thông số pH, PO43-, NH4+ nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị Fe vượt giới hạn cho phép khoảng 3,1 lần và giá trị thông số Coliform vượt giới hạn cho phép khoảng 24,0 lần.

2. Chất lượng nước biển ven bờ các khu du lịch:

Quan trắc tại 06 khu du lịch: Cà Ná (huyện Thuận Nam), Bình Sơn - Ninh Chữ (tp Phan Rang – Tháp Chàm), Vĩnh Hy (huyện Ninh Hải), Khu du lịch bãi Nước Ngọt (Ninh Hải), Khu du lịch Mũi Dinh (huyện Thuận Nam), Khu du lịch bãi biển Bình Tiên (Thuận Bắc).

So với cột vùng bãi tắm và thể thao dưới nước tại bảng 1 - giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ của QCVN 10-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển: có giá trị các thông số pH, DO, TSS, NH4+, Fe, PO43- và dầu mỡ khoáng tại các điểm quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị Coliform tại KDL Vĩnh Hy vượt giới hạn cho phép vượt giới hạn cho phép khoảng 2,4 lần.

3. Chất lượng nước biển ven bờ các khu nuôi trồng thủy sản:

Quan trắc tại 06 khu nuôi trồng thủy sản: Đầm Nại (Ninh Hải), An Hải (Ninh Phước) và Sơn Hải (Thuận Nam), Khu nuôi tôm Phú Thọ (TP. Phan rang – Tháp Chàm), Khu nuôi tôm Mỹ Tường (Ninh Hải), Khu vực nuôi tôm Từ Thiện.

 So với cột vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh tại bảng 1 - giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ của QCVN 10-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển: giá trị các thông số pH, DO, TSS, PO43-, dầu mỡ khoáng tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Giá trị PO43-, NH4+, Fe và Coliform vượt giới hạn cho phép tại một số vị trí quan trắc như sau: Giá trị NH4+ tại 5/6 vị trí quan trắc (bao gồm khu nuôi trồng thuỷ sản Đầm Nại (Ninh Hải), An Hải (Ninh Phước) và Sơn Hải (Thuận Nam), Khu nuôi tôm Phú Thọ (TP. Phan rang – Tháp Chàm), Khu vực nuôi tôm Từ Thiện) vượt từ 1,1 – 11,5 lần; Giá trị PO43- tại khu nuôi trồng thuỷ sản Đầm Nại vượt khoảng 1,2 lần; Giá trị Fe tại khu nuôi trồng thuỷ sản Đầm Sơn Hải vượt khoảng 1,4 lần; giá trị thông số Coliform tại 5/6 điểm quan trắc (bao gồm khu nuôi trồng thuỷ sản Đầm Nại (Ninh Hải), An Hải (Ninh Phước) và Sơn Hải (Thuận Nam), Khu nuôi tôm Phú Thọ (TP. Phan rang – Tháp Chàm), Khu vực nuôi tôm Từ Thiện) vượt giới hạn cho phép từ 4,5 – 24,0 lần.

4. Kết luận

Qua kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ quý I/2023, như sau:

- Chất lượng nước biển ven bờ tại các điểm quan trắc cảng cá và bến cá Sơn Hải có giá trị thông số pH, PO43- nằm trong giới hạn cho phép. Tại một số cảng cá có giá trị các thông số quan trắc vượt giới hạn như sau: Đối với Cảng cá Đông Hải có giá trị thông số NH4+, Fe và Coliform; Cảng cá Cà Ná có giá trị thông số Fe và Coliform; Cảng cá Mỹ Tân có giá trị thông số Fe; cảng cá Ninh Chữ có giá trị thông số Fe, Coliform và bến cá Sơn Hải có giá trị thông số Coliform. Nguyên nhân có thể do công tác vệ sinh mặt bằng cảng của các cơ sở kinh doanh trong khu vực cảng và chất thải sinh hoạt của các hộ dân trong khu vực cảng cá, các ngư dân lưu trú trên thuyền.

- Chất lượng nước biển ven bờ tại các khu du lịch có giá trị các thông số pH, DO, TSS, PO43-, NH4+, Fe, dầu mỡ khoáng nằm trong giới hạn cho phép, riêng giá trị Coliform vượt giới hạn cho phép tại khu du lịch Vĩnh Hy, nguyên nhân có thể do ảnh hưởng chất thải sinh hoạt của khách du lịch và của các hộ dân sống gần khu du lịch.

- Chất lượng nước biển ven bờ tại các khu vực nuôi trồng thủy sản có giá trị các thông số pH, DO, TSS, dầu mỡ khoáng nằm trong giới hạn cho phép; Giá trị thông số NH4+, PO43-, Fe và Coliform vượt giới hạn cho phép tại mội vài vị trí quan trắc. Nguyên nhân dẫn có thể ảnh hưởng từ hoạt động xả nước thải các cơ sở nuôi trồng thủy sản ra biển.

Tin liên quan

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Ninh Thuận tháng 8/2023(20/09/2023 3:47 CH)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh ninh thuận Đợt 04 năm 2023(20/09/2023 3:45 CH)

Kết quả quan trắc môi trường nước mặt tỉnh Ninh Thuận tháng 7/2023(04/08/2023 1:55 CH)

Kết quả quan trắc môi trường nước mặt tại Suối Cạn, Sông Than quý III năm 2023(04/08/2023 1:58 CH)

Kết quả quan trắc môi trường nước mặt tại Các hồ chứa nước quý III năm 2023(04/08/2023 1:57 CH)

Tin mới nhất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Ninh Thuận tháng 8/2023(20/09/2023 3:47 CH)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh ninh thuận Đợt 04 năm 2023(20/09/2023 3:45 CH)

Kết quả quan trắc môi trường nước mặt tỉnh Ninh Thuận tháng 7/2023(04/08/2023 1:55 CH)

Kết quả quan trắc môi trường nước mặt tại Suối Cạn, Sông Than quý III năm 2023(04/08/2023 1:58 CH)

Kết quả quan trắc môi trường nước mặt tại Các hồ chứa nước quý III năm 2023(04/08/2023 1:57 CH)

125 người đang online
°