Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt Suối Cạn, Sông Than và Hồ chứa Quý IV năm 2022

Đăng ngày 28 - 12 - 2022
Lượt xem: 58
100%

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt Suối Cạn, Sông Than và Hồ chứa Quý IV năm 2022

 

I. Suối cạn, sông Than:

1. Vị trí lấy mẫu:

Để đánh giá hiện trạng và diễn biến chất lượng nước của suối Cạn, sông Than, tiến hành lấy đại diện 04 mẫu nước tại các vị trí sau:

- Suối Cạn (2 điểm): Cách điểm xả thải của Nhà máy Quảng Phú khoảng 100m về phía thượng nguồn suối Cạn (NM-SCST01), Cuối nguồn suối cạn (NM-SCST02)

- Sông Than (2 điểm): Thôn Tân Tiến, xã Hoà Sơn, huyện Ninh Sơn (NM-SCST03) và Cuối sông Than trước khi nhập vào sông Cái (NM-SCST04).

Thông số thực hiện: Nhiệt độ, pH, độ màu, nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5), oxy hòa tan (DO), tổng chất rắn lơ lửng (TSS), nhu cầu oxy hóa học (COD), Amoni (NH4+- tính theo N), nitrit (NO2- tính theo N), nitrat (NO3--tính theo N), đồng (Cu), crôm (Cr), sắt (Fe), tổng dầu mỡ, coliform.

2. Kết quả quan trắc chất lượng nước:

Kết quả quan trắc chất lượng nước suối cạn, sông Than được so sánh với cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (gọi tắt là QCVN 08).

* So với QCVN 08, giá trị các thông số pH, DO, BOD5, COD, NH4+, NO3-, Cu, tổng Cr, tổng dầu mỡ, Coliform đều nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số TSS tại 04 vị trí quan trắc vượt giới hạn cho phép từ 1,5 - 2,3 lần, giá trị NH4+, NO2- tại các vị trí quan trắc suối cạn vượt giới hạn cho phép lần lượt là khoảng 1,4 lần và từ 2,4 -2,7 lần; giá trị thông số Coliform tại 04 vị trí vượt  giới hạn cho phép từ 9,8 – 28,0 lần.

3. Đánh giá nhanh chất lượng nước suối Cạn sông Than theo chỉ số chất lượng nước (viết tắt là WQI):

- Kết quả tính toán WQI trung bình các điểm quan trắc tại suối Cạn bằng 86: Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.

- Kết quả tính toán WQI trung bình các điểm quan trắc tại sông Than bằng 93: Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

4. Kết luận:

Chất lượng nước suối Cạn và sông Than (sông Chá cũ) có giá trị các thông số quan trắc pH, DO, Fe, COD, BOD5 (20oC), NO3-, PO43-, Cu, tổng Cr, dầu mỡ khoáng nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số TSS, NH4+, NO2- và Coliform vượt giới hạn cho phép.

Qua kết quả phân tích cho thấy chất lượng nước suối Cạn sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp và chất lượng nước sông Than sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

         II. Chất lượng nước mặt tại các hồ chứa:

         1. Vị trí lấy mẫu:

- Hồ Tân Giang, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam (01 điểm).

- Hồ Sông Sắt, xã Phước Thành, huyện Bác Ái (01 điểm).

- Hồ Sông Trâu, xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc (01 điểm).

Thông số thực hiện: Nhiệt độ, pH, ôxy hòa tan (DO), chất rắn lơ lửng (TSS), nhu cầu oxy hóa học (COD), nhu cầu oxy sinh hóa BOD5 (20oC), Amoni (N-NH4+), Nitrit (N-NO2-), Nitrat (N-NO3-), Phosphat (P-PO43-), Asen (As), Sắt (Fe), Coliform.

2. Kết quả quan trắc:

Kết quả quan trắc chất lượng nước hồ chứa được so sánh với cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (gọi tắt là QCVN 08).

So với QCVN 08, giá trị các thông số pH, DO, Fe, NO3-, PO43-, As, NH4+tại 3 hồ quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị TSS, COD và BOD5 vượt giới hạn cho phép như sau: Giá trị TSS tại hồ Tân Giang vượt 2,4 lần, giá trị COD tại hồ Sông Trâu và sông Sắt vượt 1,3 lần, giá trị BOD5 (20oC) tại 3 hồ vượt từ 1,4 – 1,6 lần; giá trị thông số Coliform tại hồ Sông Sắt vượt giới hạn cho phép khoảng 1,9 lần.

3. Đánh giá nhanh chất lượng nước hồ theo chỉ số chất lượng nước (viết tắt là WQI):

  • Hồ Sông Trâu bằng 94: Chất lượng nước sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
  • Hồ Sông Sắt bằng 94: Chất lượng nước sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt;

- Hồ Tân Giang bằng 93: Chất lượng nước sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

4. Kết luận:

Chất lượng nước tại các hồ Tân Giang, hồ Sông Trâu và hồ Sông Sắt có giá trị các thông số pH, Fe, (20oC), NO2- NO3-, PO43-, As và NH4+ tại 3 hồ quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số TSS, COD, BOD5 và Coliform tại một số vị trí quan trắc vượt giới hạn cho phép.

Qua kết quả phân tích cho thấy chất lượng nước tại hồ sông Sắt, hồ sông Trâu sử dụng cấp nước sinh hoạt và tại hồ Tân Giang sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Tin liên quan

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Ninh Thuận tháng 8/2023(20/09/2023 3:47 CH)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh ninh thuận Đợt 04 năm 2023(20/09/2023 3:45 CH)

Kết quả quan trắc môi trường nước mặt tỉnh Ninh Thuận tháng 7/2023(04/08/2023 1:55 CH)

Kết quả quan trắc môi trường nước mặt tại Suối Cạn, Sông Than quý III năm 2023(04/08/2023 1:58 CH)

Kết quả quan trắc môi trường nước mặt tại Các hồ chứa nước quý III năm 2023(04/08/2023 1:57 CH)

Tin mới nhất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Ninh Thuận tháng 8/2023(20/09/2023 3:47 CH)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh ninh thuận Đợt 04 năm 2023(20/09/2023 3:45 CH)

Kết quả quan trắc môi trường nước mặt tỉnh Ninh Thuận tháng 7/2023(04/08/2023 1:55 CH)

Kết quả quan trắc môi trường nước mặt tại Suối Cạn, Sông Than quý III năm 2023(04/08/2023 1:58 CH)

Kết quả quan trắc môi trường nước mặt tại Các hồ chứa nước quý III năm 2023(04/08/2023 1:57 CH)

130 người đang online
°