Kết quả quan trắc môi trường nước mặt tại Suối Cạn, Sông Than quý III năm 2023

Đăng ngày 04 - 08 - 2023
Lượt xem: 97
100%

Kết quả quan trắc môi trường nước mặt tại Suối Cạn, Sông Than quý III năm 2023

 

I. Suối cạn, sông Than:

1. Vị trí lấy mẫu:

Để đánh giá hiện trạng và diễn biến chất lượng nước của suối Cạn, sông Than, tiến hành lấy đại diện 04 mẫu nước tại các vị trí sau:

- Suối Cạn (2 điểm).

- Sông Than (2 điểm).

Thông số thực hiện: Nhiệt độ, pH, độ màu, nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5), oxy hòa tan (DO), tổng chất rắn lơ lửng (TSS), nhu cầu oxy hóa học (COD), Amoni (NH4+- tính theo N), nitrit (NO2- tính theo N), nitrat (NO3--tính theo N), đồng (Cu), crôm (Cr), sắt (Fe), tổng dầu mỡ, coliform.

2. Kết quả quan trắc chất lượng nước:

Kết quả quan trắc chất lượng nước suối cạn, sông Than được so sánh với cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (gọi tắt là QCVN 08).

So với QCVN 08, giá trị các thông số pH, DO, TSS, Fe, NO2-, NO3-, PO43-, NH4+, Cu, tổng Cr, dầu mỡ khoáng tại các vị trí quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số COD,  BOD5 (20oC) và Coliform vượt giới hạn cho phép, cụ thể: Giá trị COD tại vị trí quan trắc NM-SCST02, NM-SCST03 vượt từ 1,4 – 1,6 lần; giá trị BOD5 (20oC) và Coliform tại 04 vị trí quan trắc vượt từ 1,3 – 1,7 lần và từ 8,9 – 48,0 lần.

3. Đánh giá nhanh chất lượng nước suối Cạn sông Than theo chỉ số chất lượng nước (viết tắt là WQI):

- Kết quả tính toán WQI trung bình các điểm quan trắc tại suối Cạn bằng 83: Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.

- Kết quả tính toán WQI trung bình các điểm quan trắc tại sông Than bằng 82: Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.

4. Kết luận:

Chất lượng nước suối Cạn và sông Than (sông Chá cũ) có giá trị các thông pH, DO, TSS, Fe, NO2-, NO3-, PO43-, NH4+, Cu, tổng Cr, dầu mỡ khoáng tại các vị trí quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số COD, BOD5 (20oC) và Coliform vượt giới hạn cho phép. Qua kết quả phân tích cho thấy chất lượng nước suối Cạn và sông Than sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.

Tin liên quan

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tại suối cạn, sông than quý IV/2023(14/11/2023 8:46 SA)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tại các hồ chứa nước quý IV/2023(14/11/2023 8:45 SA)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Ninh Thuận tháng 10/2023(14/11/2023 8:44 SA)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Quý IV năm 2023(14/11/2023 8:42 SA)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh ninh thuận đợt 05 năm 2023(14/11/2023 8:41 SA)

Tin mới nhất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tại suối cạn, sông than quý IV/2023(14/11/2023 8:46 SA)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tại các hồ chứa nước quý IV/2023(14/11/2023 8:45 SA)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Ninh Thuận tháng 10/2023(14/11/2023 8:44 SA)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Quý IV năm 2023(14/11/2023 8:42 SA)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh ninh thuận đợt 05 năm 2023(14/11/2023 8:41 SA)

46 người đang online
°