Kết quả quan trắc môi trường nước mặt tỉnh Ninh Thuận tháng 7/2023

Đăng ngày 04 - 08 - 2023
Lượt xem: 101
100%

Kết quả quan trắc môi trường nước mặt tỉnh Ninh Thuận tháng 7/2023

 

1. Chất lượng nước sông Cái: bao gồm đoạn thượng nguồn (so với cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT) và đoạn hạ nguồn (so với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT).

* Các điểm quan trắc đoạn thượng nguồn sông Cái: Vị trí đầu nguồn sông Cái, cách cầu sông Cái khoảng 3,5km về thượng nguồn; cầu sông Cái, cầu Ninh Bình, cầu Tân Mỹ, thôn Phú Thạnh và đập Lâm Cấm.

So với cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp), tại các vị trí quan trắc có giá trị pH, DO, PO43-, Pb, As, Hg, NH4+, NO2-, NO3-, COD đều nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số TSS, Fe, BOD5 và Coliform vượt giới hạn cho phép như sau:

- Giá trị TSS tại các vị trí quan trắc đầu nguồn sông Cái, cách cầu sông Cái khoảng 3,5km về thượng nguồn; cầu sông Cái, cầu Ninh Bình và đập Lâm Cấm vượt từ 1,8 – 2,9 lần;

- Giá trị Fe tại 6/6 vị trí vượt từ 1,2 – 2,7 lần;

- Giá trị BOD5 tại thôn Phú Thạnh vượt  khoảng 1,3 lần

- Giá trị Coliform tại vị trí quan trắc cầu Ninh Bình, thôn Phú Thạnh và đập Lâm Cấm vượt giới hạn cho phép từ 1,3 – 2,4 lần.

* Các điểm quan trắc đoạn hạ nguồn sông Cái: cầu Móng, cầu Đạo Long 1, đập hạ lưu sông Dinh và cuối nguồn sông Cái - gần nhà máy xử lý nước thải.

So với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (mục đích tưới tiêu) có giá trị thông số quan trắc pH, DO, PO43-, Pb, As, Hg, NO2-, NO3-, BOD5, COD đều nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số TSS, Fe, NH4+ và Coliform vượt giới hạn cho phép như sau:

- Giá trị TSS tại các vị trí quan trắc cầu Đạo Long 1, đập hạ lưu sông Dinh và cuối nguồn sông Cái - gần nhà máy xử lý nước thải vượt từ 1,2 – 1,4 lần;

- Giá trị Fe tại 4/4 vị trí quan trắc vượt giới hạn cho phép nhưng không đáng kể;

- Giá trị NH4+ tại tại cầu Đạo Long 1 vượt giới hạn cho phép nhưng không đáng kể.

- Giá trị Coliform tại 3/4 vị trí quan trắc vượt giới hạn cho phép từ 1,3 – 2,4 lần, riêng tại cầu Móng nằm trong giới hạn cho phép

Về độ mặn (thông số Clorua):

Giá trị thông số clorua ở đoạn hạ nguồn sông Cái như sau: tại cầu Móng, cầu Đạo Long 1 nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn chất lượng nước mặt cột B1, riêng tại đập hạ lưu sông Dinh vượt giới hạn cho phép khoảng 1,2 lần.

2. Chất lượng nước Sông Lu (từ Cầu liên thôn Nhị Hà 1 và Nhị Hà 2 đến Cầu Trắng thôn An Thạnh):

Bao gồm các điểm quan trắc như sau: Trạm y tế thôn 1, xã Nhị Hà, cầu Phú Quý, Thôn Từ Tâm - xã Phước Hải và Cầu Trắng thôn An Thạnh.

Chất lượng nước sông Lu so với với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi) có giá trị các thông số pH, DO,  TSS, Fe, PO43-, NH4+, NO3- nằm trong giới hạn cho phép. Giá trị các thông số NO2-, BOD5, COD và Coliform vượt giới hạn cho phép như sau: Giá trị NO2- tại thôn Từ Tâm, xã Phước Hà và cầu Trắng vượt giới hạn cho phép nhưng không đáng kể; Tại 4/4 vị trí quan trắc, giá trị BOD5 vượt từ 1,3 – 1,5 lần và giá trị COD vượt giới hạn cho phép nhưng không đáng kể; giá trị Coliform vượt từ 1,5 – 32,0 lần.

3. Chất lượng nước sông Quao (từ thôn Phước An đến cầu sông Quao):

Bao gồm các điểm quan trắc thôn Phước An, xã Phước Vinh, vị trí gần UBND xã Phước Thái và cầu sông Quao.

Chất lượng nước sông Quao so với với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi) có giá trị các thông số quan trắc pH, DO, PO43-, NH4+, NO3- nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số TSS, Fe, NO2-, BOD5, COD và Coliform vượt giới hạn cho phép như sau: Giá trị TSS tại vị trí gần UBND xã Phước Thái vượt khoảng 1,6 lần; Giá trị NO2- tại cầu sông Quao vượt khoảng 1,9 lần; Tại 2/3 vị trí quan trắc thôn Phước An và cầu sông Quao, giá trị Fe vượt từ 1,2 – 1,7 lần; giá trị BOD5 vượt từ 1,4 – 1,7 lần; giá trị COD vượt từ 1,2 – 1,4 lần; Giá trị Coliform tại 3/3 vị trí quan trắc vượt từ 12,5 – 32,0 lần.

4. Chất lượng nước kênh Nam:

Bao gồm các điểm quan trắc cầu Lầu – xã Phước Sơn, thôn Thái Giao – xã Phước Thái, Mương Nhật – xã Phước Hữu, trạm thủy nông – TT Phước Dân và cống 26 – xã An Hải

Chất lượng nước kênh Nam so với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi) có giá trị các thông quan trắc pH, DO, PO43-, NH4+,  NO­2-, NO3-, BOD5, COD nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số TSS, Fe và Coliform vượt giới hạn cho phép như sau: Giá trị TSS tại 5/5 vị trí vượt từ 1,3 – 1,6 lần; Giá trị Fe tại cầu Lầu, thôn Thái Giao, Mương Nhật, trạm thủy nông vượt từ 1,1 – 1,8 lần; giá trị Coliforms tại 5/5 vị trí vượt từ 3,1 – 32,0 lần.

5. Chất lượng nước kênh Bắc:

Bao gồm: Nhánh Phan Rang (từ cầu Bảo An đến Mương Cố - Tấn Tài); nhánh Ninh Hải (từ thôn Lương Cang đến thôn Bỉnh Nghĩa) và kênh tiêu cầu Ngòi (từ cầu Ngòi đến cuối kênh Tiêu).

* Chất lượng nước kênh Bắc nhánh Phan Rang: Bao gồm các điểm quan trắc cầu Bảo An, cầu Mã Đạo, cầu Nghiêng, cống Nhơn Sơn và mương Cố.

So với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho giao thông thủy và các mục đích khác) có giá trị các thông số pH, NO2-, NO3- trên toàn tuyến kênh nằm trong giới hạn cho phép. Giá trị các thông số DO, TSS, Fe, PO43-, NH4+, BOD5, COD và Coliform vượt giới hạn cho phép tại một vài vị trí, cụ thể: Giá trị DO tại cầu Mã Đạo và mương Cố không đạt giới hạn cho phép (thấp) từ 1,3 – 1,7 lần; Giá trị TSS, PO43- tại cầu Nghiêng và mương Cố vượt từ 1,1 – 1,9 lần và từ 1,1 – 7,0 lần; Giá trị NH4+ tại cầu Mã Đạo và mương Cố vượt từ 3,1 – 11,6 lần; Giá trị BOD5  và COD tại mương Cố vượt lần lượt khoảng 13,1 lần và 9,5 lần; Giá trị Fe tại cầu Bảo An, cầu Nghiêng và mương Cố vượt giới hạn cho phép nhưng không đáng kể; giá trị Coliform tại vị trí quan trắc cầu Bảo An, cầu Mã Đạo, cầu Nghiêng và mương Cố vượt từ 1,3 – 37,3 lần.

* Chất lượng nước kênh Bắc nhánh Ninh Hải: Bao gồm các điểm quan trắc cầu ông Một – Thôn Lương Cang (xã Nhơn Sơn), đường sắt Đô Vinh, Thôn An Hoà (Xuân Hải), Thôn Phước Nhơn (xã Xuân Hải), Thôn Ba Tháp (xã Bắc Phong), Bỉnh Nghĩa (Bắc Sơn).

So với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi) có giá trị các thông số pH, DO, PO43-, NH4+, NO3-, BOD5 và COD nằm trong giới hạn cho phép, riêng giá trị thông số TSS, Fe, NO2- và Coliform vượt giới hạn cho phép như sau: Giá trị TSS tại 5/6 vị trí (bao gồm cầu ông Một – Thôn Lương Cang, đường sắt Đô Vinh, Thôn An Hoà, Thôn Phước Nhơn, Bỉnh Nghĩa) vượt từ 1,1 – 1,6 lần; Giá trị Fe tại 6/6 vị trí vượt từ 1,1 – 1,5 lần; Giá trị NO2- tại vị trí thôn Bỉnh Nghĩa vượt khoảng 4,4 lần; giá trị Coliform tại 6/6 vị trí quan trắc vượt từ 29,3 – 37,3 lần.

* Chất lượng nước kênh tiêu cầu Ngòi:

Bao gồm các điểm quan trắc cầu Ngòi, trên mương Bầu, cách điểm xả thải của Cty Thông Thuận khoảng 42m về hạ nguồn (Thành Hải) và Cuối kênh tiêu, thị trấn Khánh Hải

So với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi) có giá trị các thông số  pH, DO, NH4+, NO3- nằm trong giới hạn cho phép. Giá trị thông số TSS, Fe, PO43-, NO2-, BOD5, COD và Coliform vượt giới hạn cho phép như sau: Trên toàn tuyến kênh: giá trị Fe vượt từ 1,3 – 1,9 lần, giá trị NO2- vượt từ 1,9 – 13,2 lần, giá trị Coliform vượt từ 22,7  - 30,7 lần; Tại 2/3 vị trí quan trắc gồm vị trí trên mương Bầu cách điểm xả thải Công ty Thông Thuận 42m về phía hạ nguồn và cuối kênh tiêu có giá trị TSS vượt từ 1,5 – 2,0 lần; giá trị PO43- vượt từ 2,1 – 6,2 lần, giá trị BOD5 vượt từ 1,5 – 1,7 lần, giá trị COD vượt từ 1,1 – 1,3 lần.

Tin liên quan

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tại suối cạn, sông than quý IV/2023(14/11/2023 8:46 SA)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tại các hồ chứa nước quý IV/2023(14/11/2023 8:45 SA)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Ninh Thuận tháng 10/2023(14/11/2023 8:44 SA)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Quý IV năm 2023(14/11/2023 8:42 SA)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh ninh thuận đợt 05 năm 2023(14/11/2023 8:41 SA)

Tin mới nhất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tại suối cạn, sông than quý IV/2023(14/11/2023 8:46 SA)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tại các hồ chứa nước quý IV/2023(14/11/2023 8:45 SA)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Ninh Thuận tháng 10/2023(14/11/2023 8:44 SA)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Quý IV năm 2023(14/11/2023 8:42 SA)

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh ninh thuận đợt 05 năm 2023(14/11/2023 8:41 SA)

6 người đang online
°