Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
61/2022/QĐ-UBND 09/11/2022 Ban hành Quy định phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn cồng kềnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2626/QĐ-BTNMT 10/10/2022 Công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính
321/QĐ-UBND 08/06/2022 Về việc ủy quyền Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
536/QĐ-UBND 08/05/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
17/2021/QĐ-UBND 15/04/2021 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 64/2016/QĐ-UBNDngày 26 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
09/2020/TT-BTNMT 17/09/2020 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh
08/2020/TT-BTNMT 11/09/2020 Quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn
05/2020/TT-BTNMT 31/08/2020 Quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ
27/2018/TT-BTNMT 14/12/2019 Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
07/2019/TT-BTP 25/11/2019 Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để đăng tải thông tin
2317/QĐ-BTNMT 06/09/2019 Ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ, Ngân hàng câu hỏi phục vụ sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ
13/2019/TT-BTNMT 07/08/2019 Thông tư Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
12/2019/TT-BTNMT 05/08/2019 Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám
67/2019/NĐ-CP 31/07/2019 Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoán sản
09/2019/TT-BTNMT 05/07/2019 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia
1 2 3 4 5 6 
19 người đang online
°