Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
02/2024/QĐ-UBND 01/02/2024 Quy định về quản lý chất thải và thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ hoạt động quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
11/VBHN-BTNMT 30/01/2024 Văn bản hợp nhất Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản
09/VBHN-BTNMT 30/01/2024 Văn bản hợp nhất Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
08/VBHN-BTNMT 30/01/2024 Văn bản hợp nhất Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
03/VBHN-BTNMT 30/01/2024 Văn bản hợp nhất Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản
24/2023/TT-BTNMT 29/12/2023 Thông tư số 24/2023/TT-BTNMT ngày 29/12/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển độ sâu từ 20 m nước trở lên bằng tàu biển
29/2023/TT-BTNMT 29/12/2023 Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động
28/2023/TT-BTNMT 29/12/2023 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải.
23/2023/TT-BTNMT 28/12/2023 Thông tư số 23/2023/TT-BTNMT ngày 28/12/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
20/2023/TT-BTNMT 30/11/2023 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thu gom, vận chuyển, lưu giữ, tái chế, tái sử dụng và xử lý các chất được kiểm soát
84/2023/QĐ-UBND 14/11/2023 Quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
75/2023/QĐ-UBND 18/10/2023 Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
08/2023/TT-BTNMT 31/07/2023 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000
36/2023/QĐ-UBND 04/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định sô 16/2018/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
37/2023/QĐ-UBND 04/07/2023 Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai của một số loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1 2 3 4 5 6    
74 người đang online
°