Chức năng nhiệm vụ

100%

             CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

           Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận được quy định tại Quyết định số 4402/2021/QĐ-STNMT ngày 17/9/2021, cụ thể như sau:

Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận, cụ thể như sau:

1. Văn phòng Sở

a) Chức năng:

Là phòng tổng hợp tham mưu cho Giám đốc sở công tác tổ chức, quản lý cán bộ, quy hoạch cán bộ, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, hành chính quản trị, quản trị mạng nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường; tổng hợp các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của sở, ngành; công tác kế toán văn phòng, quản lý tài chính trong các hoạt động về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng tổ chức bộ máy; quy hoạch cán bộ; quản lý cán bộ, công chức theo thẩm quyền phân cấp thuộc Sở; thực hiện chế độ chính sách trong công tác tổ chức cán bộ theo chế độ quy định của nhà nước;

- Đề nghị tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng lương, nâng ngạch, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật;

- Dự thảo Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì tổng hợp xây dựng, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm của Sở, Ngành và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ hàng năm, 5 năm và các chương trình, nhiệm vụ công tác thuộc lĩnh vực của Sở, của Ngành;

- Tổng hợp chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

- Xây dựng, ban hành chương trình công tác, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành và của Sở để báo cáo các cấp theo quy định. Theo dõi, đôn đốc các phòng và đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ được giao;

- Chủ trì tổng hợp xây dựng và giao dự toán ngân sách hàng năm của Sở; tham mưu phân bổ kinh phí hành chính, kinh phí sự nghiệp tài nguyên và môi trường theo quy định; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện;

- Chủ trì thẩm định dự toán kinh phí dự án, đề án, nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành theo phân cấp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng đơn giá sản phẩm, phí, lệ phí, định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động thuộc lĩnh vực của ngành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; theo dõi và kiểm tra việc thực hiện;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng tham mưu đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản quản lý về lĩnh vực tài chính, kế hoạch của ngành;

- Tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý các dự án, đề án, nhiệm vụ; ký kết và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng công việc theo kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Sở; thẩm định hồ sơ, nghiệm thu và lập thủ tục thanh quyết toán trình Giám đốc Sở phê duyệt;

- Chủ trì xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm sửa chữa trang thiết bị cho hoạt động quản lý nhà nước và sự nghiệp tài nguyên môi trường;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị trực thuộc Sở;

- Xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính thuộc phạm vị quản lý nhà nước của Sở. Theo dõi, kiểm tra việc tiếp nhận và giao trả hồ sơ theo quy trình “một cửa” tại Sở;

- Triển khai thực hiện các phong trào thi đua - khen thưởng, tổ chức phát động, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua khen thưởng theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Theo dõi sơ kết, tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận, quy chế phát ngôn, văn hoá công sở và các phong trào xã hội của cơ quan;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và Môi trường; thống kê, báo cáo tình hình quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường tại địa phương theo quy định của pháp luật;

 

- Quản trị mạng nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường;

- Quản lý tài chính kế toán theo trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp I; giám sát, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị dự toán cấp II thuộc Sở thực hiện chế độ tài chính, kế toán;

- Quản lý các nguồn kinh phí hàng năm; kinh phí chi hoạt động của Sở và các đơn vị trực thuộc; kinh phí các đề tài, dự án, đề án, luận chứng kinh tế kỹ thuật thuộc Sở quản lý. Kiểm tra, giám sát việc thu, chi ngân sách nhà nước, nguồn thu phí, lệ phí và nguồn hoạt động dịch vụ đối với các đơn vị được giao theo kế hoạch;

- Thực hiện công tác kế toán, thu chi nguồn kinh phí hoạt động của Văn phòng Sở và lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán theo đúng quy định; quản lý tài sản vật dụng của cơ quan, kho, quỹ;

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo ngành và một số báo cáo chuyên đề theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính;

- Hướng dẫn và thực hiện các công tác về kế hoạch biên chế quỹ lương, nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, tuyển dụng, nghỉ hưu, nghỉ việc, các chế độ bảo hiểm (xã hội, y tế, thai sản, ốm đau,…);

- Hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp tình hình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng trong toàn ngành và cơ quan;

- Tổ chức thực hiện công tác: Văn thư - lưu trữ; hành chính - quản trị; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; đối nội, đối ngoại; bảo vệ nội bộ; bảo vệ bí mật Nhà nước; phòng chống thiên tai, cháy nổ; lực lượng tự vệ, bảo vệ an toàn cơ quan; quản lý xe ô tô cơ quan, phục vụ tiếp khách, vệ sinh cơ quan và các công tác hành chính quản trị khác;

Về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tài nguyên và môi trường:

Tổ chức thu nhận, xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường cấp tỉnh; tích hợp, kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường;

+ Xây dựng, quản trị, vận hành hạ tầng số, hạ tầng mạng, nền tảng số, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý; thực hiện bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu, an toàn máy tính và an toàn mạng theo quy định;

+ Tổ chức phân tích, xử lý dữ liệu, thông tin tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý phục vụ công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công, xây dựng đô thị thông minh, phát triển kinh tế - xã hội;

+ Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý; kết nối với Cổng dịch vụ công Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cổng dịch vụ công quốc gia;

+ Quản lý, bảo quản tài liệu, tư liệu, cung cấp thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

- Thừa lệnh Giám đốc Sở giải quyết một số công việc khi được ủy quyền và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra Sở

a) Chức năng:

Giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; thực hiện phòng, chống tham nhũng và công tác pháp chế theo quy định của pháp luật. Thanh tra Sở có con dấu riêng và được sử dụng theo quy định của pháp luật.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở.

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở.

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của sở.

- Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc sở giao.

- Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của sở.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thanh tra sở.

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân; tham mưu giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Thực hiện và hướng dẫn cấp huyện, xã tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường;

- Thực hiện công tác pháp chế: Soạn thảo và phối hợp với các phòng chuyên môn soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, thể chế hoá văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý tài nguyên và môi trường. Thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành tài nguyên và môi trường; định kỳ xây dựng báo cáo về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những văn bản quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp. Thực hiện công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong phạm vi ngành tài nguyên và môi trường và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các đơn vị trực thuộc Sở; báo cáo về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật. Tham mưu thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước và phối hợp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Tham mưu về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật; tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Giám đốc Sở;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Phòng Quản lý đất đai

a) Chức năng:

Là phòng nghiệp vụ chuyên môn tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất, đo đạc và bản đồ, viễn thám trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Về quản lý đất đai:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng nội dung phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh; kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;

Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tổng hợp, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

+ Chủ trì tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hạn mức giao đất, công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự khai phá đất để sản xuất nông nghiệp; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu được tách thửa và các nội dung khác theo quy định của pháp luật về đất đai đối với từng loại đất;

+ Tổ chức thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo thẩm quyền; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc trưng dụng đất theo quy định;

Thực hiện việc đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo thẩm quyền và theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, ký hợp đồng thuê đất; lập, quản lý, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với các tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư theo quy định;

Tổ chức thực hiện và hướng dẫn kiểm tra việc điều tra đánh giá tài nguyên đất; điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá đất đai; lập, chỉnh lý và quản lý bản đồ địa chính; thống kê, kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; xây dựng, vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý, sử dụng đất đai;

Chủ trì việc tổ chức xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định; lập bản đồ giá đất;

Chủ trì việc tổ chức xác định giá đất cụ thể làm căn cứ để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định;

+ Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương và tích hợp, cập nhật vào cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia;

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật;

Kiểm tra và tổ chức thực hiện việc phát triển quỹ đất; quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định;

+ Theo dõi, đánh giá, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai của địa phương theo quy định của pháp luật.

- Về đo đạc và bản đồ:

+ Thẩm định nội dung đo đạc và bản đồ trong các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước do các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp của địa phương thực hiện;

+ Tổ chức thực hiện việc đầu tư, xây dựng, vận hành, quản lý, bảo trì, bảo vệ, di dời, hủy bỏ các công trình hạ tầng đo đạc thuộc phạm vi quản lý;

+ Tổ chức xây dựng, quản lý, cập nhật hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia và cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý;

+ Quản lý chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; quản lý việc lưu trữ, bảo mật, cung cấp, trao đổi, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý;

Thẩm định hồ sơ và đề nghị Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cấp, cấp bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức sát hạch, cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi, thu hồi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II; lưu trữ hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ, đăng tải thông tin của cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật; 

Theo dõi việc xuất bản, phát hành bản đồ trên địa bàn và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ phát hành, thu hồi các xuất bản phẩm bản đồ có nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản, các xuất bản phẩm bản đồ, sản phẩm bản đồ có sai sót về kỹ thuật theo quy định;

+ Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đo đạc và bản đồ trên địa bàn; xây dựng báo cáo về hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh hàng năm, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

- Về viễn thám:

+ Tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án về ứng dụng viễn thám trong điều tra cơ bản, quan trắc, giám sát tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong phạm vi quản lý;

+ Xác định nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám của địa phương, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp và thống nhất việc thu nhận; thực hiện thu nhận, lưu trữ, xử lý dữ liệu ảnh viễn thám; xây dựng, cập nhật, công bố siêu dữ liệu viễn thám thuộc phạm vi quản lý của địa phương; gửi bản sao dữ liệu và siêu dữ liệu ảnh viễn thám mua từ nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để tích hợp vào cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia theo quy định pháp luật;  

+ Thẩm định, quản lý chất lượng sản phẩm viễn thám theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện các hoạt động bảo đảm hành lang an toàn kỹ thuật và bảo vệ các công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Nhiệm vụ khác:

+ Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở và đơn vị trực thuộc Sở có liên quan lập, xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, đo đạc bản đồ và viễn thám; lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ và viễn thám;

+ Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ và viễn thám;

+ Dự thảo các văn bản quy định về quan hệ, phối hợp công tác giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các Sở, ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện về lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ và viễn thám;

+ Hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ và viễn thám sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật và nâng cao nhận thức cộng đồng về lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ và viễn thám trên địa bàn tỉnh;

+ Hướng dẫn kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ và viễn thám đối với phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã;

+ Giúp Giám đốc sở thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ và viễn thám theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; chủ trì hoặc tham gia thẩm định các đề tài, đề án, dự án nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ có liên quan đến lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ và viễn thám;

+ Tham mưu Giám đốc sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tham gia quản lý tổ chức và hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ và viễn thám theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao hoặc theo quy định của pháp luật.

4. Phòng Tài nguyên khoáng sản, Nước và Biến đổi khí hậu

a) Chức năng:

Là phòng nghiệp vụ chuyên môn làm tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Về tài nguyên khoáng sản:

Khoanh định các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; xác định các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh; đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; lập kế hoạch và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi được phê duyệt;

Lập phương án thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản của địa phương theo quy định; kịp thời phát hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường khi phát hiện có thông tin khoáng sản mới; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Tổ chức tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, thu hồi, trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản; hồ sơ chuyển nhượng quyền thăm dò, quyền khai thác khoáng sản; hồ sơ trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản; đề án đóng cửa mỏ; hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản;

Tổ chức tiếp nhận, tính, thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản; hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; hồ sơ xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả đối với các mỏ thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết việc khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

Tổ chức thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản đối với các khoáng sản thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã được phê duyệt và định kỳ báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

- Về tài nguyên nước:

Lập và tổ chức thực hiện phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống, khắc phục hậu quả, tác hại do nước gây ra trong quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật; lập và thực hiện kế hoạch điều hòa, phân bổ tài nguyên nước, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, cạn kiệt; giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra;

Khoanh định vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất, vùng cần bổ sung nhân tạo, ngưỡng khai thác nước dưới đất theo thẩm quyền; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc trám lấp giếng không sử dụng theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức xây dựng, quản lý và thực hiện việc quan trắc tài nguyên nước đối với mạng quan trắc tài nguyên nước của địa phương; xây dựng, quản lý hệ thống giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước của địa phương;

Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước liên quốc gia theo thẩm quyền; lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; bảo đảm nguồn nước phục vụ cung cấp nước sinh hoạt trong trường hợp hạn hán, thiếu nước hoặc xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng chống sạt, lở lòng, bờ, bãi sông; tổ chức điều tra, đánh giá quan trắc, giám sát diễn biến dòng chảy, bồi lắng, xói lở lòng, bờ, bãi sông;

+ Tổ chức tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi, cấp lại giấy phép về tài nguyên nước và cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước theo thẩm quyền; thẩm định hồ sơ phê duyệt, điều chỉnh, truy thu, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của pháp luật; hướng dẫn việc đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

Tổ chức điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên nước theo phân cấp; kiểm kê, thống kê, lưu trữ số liệu tài nguyên nước trên địa bàn; báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả điều tra cơ bản tài nguyên nước, tình hình quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên địa bàn;

+ Tổ chức điều tra, đánh giá, xác định và trình công bố dòng chảy tối thiểu trên các sông, suối nội tỉnh và các sông suối không thuộc danh mục lưu vực sông liên tỉnh, lưu vực sông nội tỉnh mà có hồ chứa hoặc đã được quy hoạch xây dựng hồ chứa có quy mô khai thác, sử dụng nước thuộc trường hợp phải có giấy phép sử dụng tài nguyên nước;

+ Tổ chức điều tra, đánh giá sức chịu tải của các sông, hồ là nguồn nước nội tỉnh; công bố nguồn nước không còn sức chịu tải; lập danh mục nguồn nước nội tỉnh; danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp theo quy định;

Tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng nước, các nguồn thải vào nguồn nước trên địa bàn; lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt;

+ Tổ chức lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân liên quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định của pháp luật; xác nhận về thời gian công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải ngừng khai thác theo thẩm quyền;

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong việc phối hợp thực hiện của các cơ quan tham gia điều phối, giám sát đối với lưu vực sông nội tỉnh.

- Về khí tượng thủy văn:

Chủ trì thẩm định các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình khí tượng, thủy văn chuyên dùng;

Thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình, thiết bị đo của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng, thiết bị quan trắc, định vị sét do địa phương xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương trong việc bảo vệ, giải quyết các vi phạm hành lang an toàn kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn của trung ương trên địa bàn;

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập kế hoạch phát triển mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn trong phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống thiên tai ở địa phương;

+ Tổ chức kiểm tra việc thực hiện tiếp nhận và truyền, phát tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trên địa bàn, phạm vi quản lý;

Thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, đình chỉ, chấm dứt hiệu lực, thu hồi, cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Tổ chức xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí thuộc địa bàn quản lý;

+ Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định về cung cấp thông tin khí tượng thủy văn liên quan đến vận hành của chủ các công trình hồ chứa trong thời gian có lũ theo quy định của pháp luật;

+ Theo dõi, đánh giá việc khai thác, sử dụng tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai trên địa bàn; thẩm định, thẩm tra, đánh giá việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn trong các công trình, chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội;

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc theo thẩm quyền các hoạt động quan trắc, dự báo, cảnh báo và thực hiện các biện pháp phát triển hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn.

- Về biến đổi khí hậu:

+ Xây dựng, cập nhật và tổ chức thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu của địa phương;

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về biến đổi khí hậu thuộc phạm vi quản lý;

Thực hiện việc lồng ghép nội dung biến đổi khí hậu trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý;

+ Tổ chức triển khai các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu; đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu; xây dựng các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý;

+ Tổ chức theo dõi, giám sát, đánh giá các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp địa phương thuộc thẩm quyền quản lý;

+ Quản lý hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon; kiểm soát hoạt động sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính tại địa phương theo quy định của pháp luật và theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

+ Tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia;

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hàng năm lập báo cáo về ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ xây dựng báo cáo quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu;.

+ Tham gia thực hiện các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ô-dôn theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Nhiệm vụ khác:

+ Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở và đơn vị trực thuộc Sở có liên quan lập, xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu;

+ Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu;

+ Dự thảo các văn bản quy định về quan hệ, phối hợp công tác giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các Sở, ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu;

+ Hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật và nâng cao nhận thức cộng đồng về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh;

+ Hướng dẫn kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu đối với phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã;

+ Giúp Giám đốc Sở thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; chủ trì hoặc tham gia thẩm định các đề tài, đề án, dự án nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu;

+ Tham mưu Giám đốc Sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tham gia quản lý tổ chức và hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao hoặc theo quy định của pháp luật.

5. Phòng Biển

a) Chức năng:

Là phòng nghiệp vụ chuyên môn làm tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực biển trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn:

Về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển:

+ Điều phối tổ chức thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý;

+ Tổ chức thực hiện chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển; quy hoạch không gian biển quốc gia, kế hoạch sử dụng biển; quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; lập, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường vùng bờ thuộc phạm vi quản lý;

+ Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cho phép trả lại, thu hồi Giấy phép nhận chìm ở biển; quản lý việc nhận chìm ở biển thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc giao, công nhận, cho phép trả lại khu vực biển; gia hạn, sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển; thu hồi khu vực biển; quản lý việc sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Tổ chức thiết lập và quản lý hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định;

+ Thực hiện các hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, các hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển theo quy định;

+ Tổ chức thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản, thống kê tài nguyên biển theo quy định.

- Nhiệm vụ khác:

+ Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở và đơn vị trực thuộc Sở có liên quan lập, xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan về lĩnh vực biển; lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực biển;

+ Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực biển;

+ Dự thảo các văn bản quy định về quan hệ, phối hợp công tác giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các Sở, ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện về lĩnh vực biển;

+ Hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về lĩnh vực biển sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật và nâng cao nhận thức cộng đồng về lĩnh vực biển;

+ Hướng dẫn kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực biển đối với phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã;

+ Giúp Giám đốc Sở thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực biển theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; chủ trì hoặc tham gia thẩm định các đề tài, đề án, dự án nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ có liên quan đến lĩnh vực biển;

+ Tham mưu Giám đốc Sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tham gia quản lý tổ chức và hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực biển theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

- Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, công chức thuộc phòng, bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, Trưởng các phòng chuyên môn báo cáo Giám đốc Sở (thông qua Văn phòng Sở) để quyết định sửa đổi, bổ sung.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 2945/QĐ-STNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận.

 

Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng chuyên môn; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

359 người đang online
°