Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 17/11/2021

Về việc cho Công ty TNHH Điện gió Chính Thắng thuê đất (đợt 3) để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Win Energy Chính Thắng tại xã Phước Nam và xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam

Nguyễn Văn Bình Phương - Thanh tra Sở