Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt tại các Hồ chứa Quý II năm 2023

Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt tại các Hồ chứa Quý II năm 2023

1. Vị trí lấy mẫu:

- Hồ Tân Giang, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam (01 điểm).

- Hồ Sông Sắt, xã Phước Thành, huyện Bác Ái (01 điểm).

- Hồ Sông Trâu, xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc (01 điểm).

Thông số thực hiện: Nhiệt độ, pH, ôxy hòa tan (DO), chất rắn lơ lửng (TSS), nhu cầu oxy hóa học (COD), nhu cầu oxy sinh hóa BOD5 (20oC), Amoni (N-NH4+), Nitrit (N-NO2-), Nitrat (N-NO3-), Phosphat (P-PO43-), Asen (As), Sắt (Fe), Coliform.

2. Kết quả quan trắc:

So với QCVN 08, giá trị các thông số pH, TSS, NO2-, NO3-, PO43-, As, COD, BOD5 và NH4+ nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số DO tại hồ Sông Sắt thấp hơn giới hạn cho phép 01 mg/l và giá trị thông số Fe tại hồ Tân Giang vượt giới hạn cho phép 3,3 lần; giá trị thông số Coliform tại 03 vị trí vượt giới hạn cho phép từ 4,4 – 8,6 lần.

3. Đánh giá nhanh chất lượng nước hồ theo chỉ số chất lượng nước (viết tắt là WQI):

  • Hồ Sông Trâu bằng 93: Chất lượng nước sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
  • Hồ Sông Sắt bằng 93: Chất lượng nước sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt;

- Hồ Tân Giang bằng 94: Chất lượng nước sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

4. Kết luận:

Chất lượng nước tại các hồ Tân Giang, hồ Sông Trâu và hồ Sông Sắt có giá trị các thông số pH, TSS, NO2-, NO3-, PO43-, As, COD, BOD5 và NH4+ nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số DO, Fe Coliform vượt giới hạn cho phép. Nguyên nhân có thể do ảnh hưởng chất lượng nước thượng nguồn đổ về.

Qua kết quả phân tích cho thấy chất lượng nước tại hồ Tân Giang, hồ Sông Trâu và hồ Sông Sắt sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Trương Cao Thăng - Trung tâm Quan trắc TNMT