Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
23/2022/TT-BTNMT 26/12/2022 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 28/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam
75/2022/QĐ-UBND 14/12/2022 Quy định về tuyến đường và thời gian hoạt động của phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý, chất thải nguy hại phải lắp đặt thiết bị định vị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
17//2022/TT-BTNMT 15/11/2022 Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải
61/2022/QĐ-UBND 09/11/2022 Ban hành Quy định phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn cồng kềnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2626/QĐ-BTNMT 10/10/2022 Công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính
50/2022/QĐ-UBND 24/08/2022 Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
321/QĐ-UBND 08/06/2022 Về việc ủy quyền Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
536/QĐ-UBND 08/05/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
17/2021/QĐ-UBND 15/04/2021 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 64/2016/QĐ-UBNDngày 26 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
09/2020/TT-BTNMT 17/09/2020 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh
08/2020/TT-BTNMT 11/09/2020 Quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn
05/2020/TT-BTNMT 31/08/2020 Quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ
27/2018/TT-BTNMT 14/12/2019 Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
07/2019/TT-BTP 25/11/2019 Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để đăng tải thông tin
2317/QĐ-BTNMT 06/09/2019 Ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ, Ngân hàng câu hỏi phục vụ sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ
1 2 3 4 5 6 
96 người đang online
°