Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
84/2023/QĐ-UBND 14/11/2023 Quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
75/2023/QĐ-UBND 18/10/2023 Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
08/2023/TT-BTNMT 31/07/2023 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000
36/2023/QĐ-UBND 04/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định sô 16/2018/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
37/2023/QĐ-UBND 04/07/2023 Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai của một số loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
289/QĐ-BTNMT 06/06/2023 Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
13/2023/QĐ-TTg 22/05/2023 Ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài về làm nguyên liệu sản xuất
23/2022/TT-BTNMT 26/12/2022 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 28/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt Nam
75/2022/QĐ-UBND 14/12/2022 Quy định về tuyến đường và thời gian hoạt động của phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý, chất thải nguy hại phải lắp đặt thiết bị định vị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
17//2022/TT-BTNMT 15/11/2022 Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải
61/2022/QĐ-UBND 09/11/2022 Ban hành Quy định phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn cồng kềnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2626/QĐ-BTNMT 10/10/2022 Công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính
50/2022/QĐ-UBND 24/08/2022 Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
321/QĐ-UBND 08/06/2022 Về việc ủy quyền Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
536/QĐ-UBND 08/05/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1 2 3 4 5 6 
78 người đang online
°