Lịch sử hình thành

100%

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH NINH THUẬN

Từ tháng 9/1994 đến tháng 7/2003: Sở Địa chính thuộc UBND tỉnh Ninh Thuận được thành lập theo Quyết định số 4258 QĐ/UB-NT ngày 09/9/1994, trên cơ sở bộ máy tổ chức hiện có của Ban Quản lý ruộng đất tỉnh Ninh Thuận. Sở Địa chính là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai và đo đạc bản đồ ở địa phương, bao gồm: Tham mưu ban hành các văn bản thực hiện chính sách, chế độ quản lý sử dụng đất đai, đo đạc bản đồ và tổ chức thực hiện; điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá và phân hạng đất, lập bản đồ và hồ sơ địa chính, quản lý mốc giới, cập nhật bản đồ, đăng ký, thống kê, kiểm kê đất theo định kỳ; quy hoạch và kế hoạch hoá việc sử dụng đất đai; tham mưu ban hành các quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý sử dụng đất đai và đo đạc; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai.

Ngày 31/7/2003, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận được thành lập tại Quyết định số 81/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Về tổ chức bộ máy: Trên cơ sở tổ chức bộ máy hiện có của Sở Địa chính và tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường từ Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường, nhiệm vụ về tài nguyên khoáng sản từ Sở Công nghiệp, nhiệm vụ về tài nguyên nước và khí tượng thủy văn từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cơ cấu tổ chức bộ máy khi mới thành lập (tháng 8/2003), gồm:

- Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, phòng Đăng ký - Thống kê, phòng Kế hoạch - Tài chính, phòng Quản lý Đo đạc - Bản đồ, Thanh tra Sở.

Biên chế được giao cho Sở năm 2003 là 25 chỉ tiêu.

- Đơn vị trực thuộc: Trung tâm Thông tin lưu trữ và đo đạc bản đồ Ninh Thuận (thành lập tại Quyết định số 207/QĐ-TH ngày 02/02/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận), có 34 cán bộ và người lao động. 

Tháng 02/2004, căn cứ Quyết định số 31/2004/QĐ-UB ngày 13/02/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận. Tổ chức bộ máy được sắp xếp, kiện toàn lại, gồm:

- Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, phòng Quản lý đất đai, phòng Khoáng sản, phòng Môi trường, phòng Đo đạc bản đồ

Biên chế được giao cho Sở năm 2004 là 26 chỉ tiêu.

- Đơn vị trực thuộc: Trung tâm Thông tin lưu trữ và đo đạc bản đồ Ninh Thuận được đổi tên thành Trung tâm Thông tin và Kỹ thuật tài nguyên môi trường (Quyết định số 155/2004/QĐ-UB ngày 13/7/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận). 

Năm 2005, căn cứ Quyết định số 76/2005/QĐ-UB ngày 04/4/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 1, điều 3 của Quyết định số 31/2004/QĐ-UB ngày 13/02/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận: Phòng Khoáng sản được đổi tên là phòng Khoáng sản và Tài nguyên nước; phòng Môi trường được đổi tên là phòng Môi trường và Khí tượng thủy văn các phòng khác vẫn giữ nguyên.

Đơn vị trực thuộc: Trung tâm Thông tin và Kỹ thuật tài nguyên môi trường được đổi tên là Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường (Quyết định số 74/2005/QĐ-UB ngày 04/4/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận); thành lập mới đơn vị Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Ninh Thuận (Quyết định số 72/2005/QĐ-UB ngày 04/4/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận). 

Năm 2008, căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân các cấp. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 385/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận (thay thế Quyết định số 31/2004/QĐ-UB ngày 13/02/2004 và Quyết định số 76/2005/QĐ-UB ngày 04/4/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận). Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bao gồm: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ, quản lý tổng hợp về biển; thực hiện các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

Về tổ chức bộ máy được sắp xếp lại, gồm:

- Văn phòng Sở, Thanh Tra Sở, phòng Quản lý đất đai, phòng Tài nguyên khoáng sản, phòng Đo đạc bản đồ, phòng Biển, phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thủy văn.

Biên chế được giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2008 là: 29 chỉ tiêu.

- Đơn vị trực thuộc: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường; thành lập mới Chi cục Bảo vệ môi trường trên cơ sở phòng Môi trường và Khí tượng thủy văn (Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 08/01/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận). 

Năm 2015, Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2014 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 10/04/2015 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận (thay thế Quyết định số 385/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận). Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp và thống nhất về biển; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở.

Về tổ chức bộ máy được sắp xếp lại, gồm:

Các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám; Phòng Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; Phòng Khoáng sản; Phòng Tài nguyên nước.

Biên chế được giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2017: 40 chỉ tiêu.

- Chi cục trực thuộc Sở: Chi cục Bảo vệ môi trường (có không quá 4 phòng); Chi cục Quản lý đất đai (có không quá 4 phòng); Chi cục Biển (có không quá 3 phòng).

-  Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở: Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường; Trung tâm Phát triển quỹ đất; Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường; Văn phòng Đăng ký đất đai; Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường.

Cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường hiện nay:

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Quản lý đất đai; Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám; Phòng Tài nguyên nước, Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; Phòng Khoáng sản.

- Đơn vị trực thuộc Sở: 07 đơn vị:

+ Đơn vị hành chính: Chi cục Bảo vệ Môi trường (thành lập theo Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 8/01/2009); Chi cục Biển (thành lập tại Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 30/3/2011).

+ Đơn vị sự nghiệp: Văn phòng Đăng ký đất đai (thành lập theo Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 02/12/2015); Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường (được thành lập theo Quyết định số ); Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường (thành lập theo Quyết định số 2636/QĐ-UBND ngày 18/11/2015); Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (thành lập theo Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 26/11/2015); Trung tâm Phát triển quỹ đất (được hợp nhất từ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh các huyện, thành phố vào Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận tại Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 29/06/2016).

Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, lao động của Sở và các đơn vị trực thuộc ngày càng được tăng thêm. Khi thành lập Sở (tháng 8/2003 có 57 người). Đến nay đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, lao động gồm 397 người: 61 biên chế hành chính nhà nước, 110 biên chế sự nghiệp và 226 lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp.

Từ khi ra đời cho đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc Sở luôn hoàn thành chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên môi trường. Đặc biệt, trong gần 15 năm qua, đã tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh quản lý có hiệu quả tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường…; góp phần quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

434 người đang online
°